แพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณตำรวจ กำหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติ 12 ข้อ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2566 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ มีผลให้ยกเลิก กฎ ก.ตร.เดิม จำนวน 2 ฉบับ ประกอบ…