โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 105 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 264 ง หน้า 27-30 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาปร…